. رستوران کنتینتال شار؛ همراه با موسیقی زنده با انواع غ

. رستوران کنتینتال شار؛ همراه با موسیقی زنده با انواع غ

#هتلاسکانالوند #رستورانایرانی #رستورانگردی #رستورانملل #غذایخوشمزه #غذایایرانی #هتلاسکان #کنتینتال #eskanalvandhotel #hotelrestaurant #غذایملل #پذیرایی #رستوران #دریایی #غذاهای . رستوران کنتینتال شار؛ همراه با موسیقی زنده با انواع غ. رستوران کنتینتال شار؛ همراه با موسیقی زنده با انواع غذاهای دریایی و فرنگی از ساعت 15 میزبان شما هست...